Satver svaidījumu


Cena:
Cena ar atlaidi€3,60

Apraksts

Svaidījums ir būtiski svarīgs elements, kas atver durvis uz sekmīgu un panākumiem pilnu kalpošanu. Daudzi ļaudis ir centušies darīt Dieva darbu no patiesiem motīviem, bet nav tālu tikuši, jo nav spējuši saprast, ka tas notiek. "Ne ar varu, ne ar spēku, bet caur Manu Garu (svaidījumu)" (Cak. 4:6).

Šī bīskapa Dāga Hevards-Milla grāmata tevi mācīs, ko nozīmē satvert svaidījumu un kā tu to praktiski vari iegūt! Lai caur šīs grāmatas lappusēm tevī rodas vēlēšanās iegūt Dieva svaidījumu!
Fragmenti

1.nodaļa
Tev ir jābūt svaidītam

Es neesmu mācījies, kā veikt kalpošanu; neesmu mācījies nekādās Bībeles skolās un man ir ļoti maz kontaktu ar kādiem lieliem Dieva vīriem. Kad es iesāku kalpošanu, kādi no Dieva vīriem, ar kuriem es nonācu kontaktos, palika šauboties un neziņā par Dieva aicinājumu manā dzīvē. Man nebija citas iespējas kā tikai pieslēgties tam svaidījumam, kas bija uz kādiem citiem vairāk attālinātiem Dieva vīriem, caur viņu kasetēm un grāmatām.

Es ticu, ka esmu Svētā Gara svaidīts, lai būtu savā kalpošanas amatā. Man ir pārāk daudz liecību, lai es šaubītos par svaidījuma realitāti savā dzīvē. Es arī ticu, ka elektronikas un tehnoloģiju attīstība pasaulē strādā Dieva valstības izplatīšanas un kalpošanas mērķiem. Tehnoloģijas ir darījušas par iespējamu man nonākt pavisam tuvu tiem cilvēkiem, kas ir svaidīti.

Tas ir svaidījums, kas tev ir vajadzīgs

Kad Dievs tev atsūta kādu savu vīru, tev tiek piešķirta izdevība pieņemt viņu un satvert to svaidījumu, kas ir viņa dzīvē. Svaidījums ir principiāla lieta – tas ir vajadzīgs tev un man, lai mēs spētu darīt Dieva darbu. Pravietis Cakarija zināja, ka vissvarīgākā lieta bija svaidījums. Tas bija viņš, kas teica: “Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu!” (Cakarijas 4:6)

Elīsa arī saprata, ka tas, kas padarīja sekmīgu Elijas kalpošanu, bija svaidījums. Kad viņam tika dota iespēja, viņš lūdza pēc svaidījuma. Kādi ļaudis varbūt ir lūgušies pēc naudas, izglītības vai tās kvalifikācijas, kas bija Elijam. Bet Elīsa tikai gribēja svaidījumu.

...tad Elija sacīja Elīsam: “Lūdz, ko man būs tev darīt, iekāms es tieku paņemts projām no tevis!” Un Elīsa atbildēja: “Es lūdzu, lai tavs gars man tiktu dots divkārt!”
2.Ķēniņu 2:9

Šajā grāmatā es vēlos dalīties ar jums par svaidījuma kanālu, par ko parasti nerunā. Tas var jums šķist kas jauns, bet tā ir ļoti reāla lieta. Ja tavā priekšā paveras kāds veids, caur ko tu vari satvert svaidījumu, lūdzu, pieņem to! Es to nepasniedzu kā vienīgo ceļu, kā Dievs var tevi svaidīt; es tikai dalos ar jums tajā, ko pats esmu saņēmis no Kunga. Es dalos ar jums tajā, kas ir pareizi bibliskajā skatījumā un ir balstīts uz Rakstiem.
Daudz ļaužu ir saņēmuši svaidījumu caur kasešu klausīšanos un grāmatu lasīšanu, bet viņi joprojām nesaprot, kas ar viņiem ir noticis. Daudzi no tiem, kas ir saņēmuši svaidījumu caur šo kanālu, nespēj to pielietot, jo viņi pilnībā nespēj to aptvert. Es ticu, ka mans pienākums ir tagad jūs mācīt par šo vienkāršo un reālo metodi, kā satvert visnepieciešamāko savas kalpošanas sastāvdaļu – svaidījumu. <<<

2.nodaļa
Sadarbība ar lieliem Dieva vīriem

Kādā citā grāmatā es jau esmu dalījies ar jums par to, cik svarīga ir cieša sadarbošanās ar Dieva vīru, lai saņemtu to svaidījumu, kas ir nonācis pār viņa dzīvi. Kāpēc tev būtu jāsadarbojas tieši ar svaidītiem Dieva vīriem? Ko īsti tu iepazīsti caur šo sadarbību? Kad tu cieši sadarbojies ar Dieva vīru, tu dzirdēsi viņu atkal un atkal no jauna runājam uz tevi. Tieši šie viņa vārdi satur svaidījumu. Kad Elīsa neatstājās no Elija, viņš dzirdēja viņu atkal un atkal no jauna uz to runājam.

Un, kamēr viņi iedami tā sarunājās, redzi, piepeši nāca...
2.Ķēniņu 2:11

1 Skat. Dāga Hevarda–Milla grāmatu Megadraudze

Vārdi ir spēcīgi!

Jēzus teica saviem mācekļiem, ka Viņa Vārdi satur sevī divas svarīgas lietas. Tie satur sevī dzīvību un Garu! Kas ir šis Gars? Gars ir svaidījums! Raksti saka, ka Dievs svaidīja Jēzu no Nācaretes ar Svēto Garu un spēku (Apustuļu d.10:38). Jēzus bija svaidīts ar Svēto Garu, un tāpēc Svētais Gars (viela, ja tā var izteikties, ar ko Viņš bija svaidīts) ir svaidījums.

...vārdi, ko Es jums runāju, ir Gars un dzīvība.
Jāņa 6:63

Daudziem ļaudīm cieša sadarbošanās ar Dieva vīriem, par ko mēs runājam, nav iespējama citādi kā tikai ar grāmatu un kasešu starpniecību. Grāmatas un kasetes var saturēt sevī Dieva svaidītu vīru vārdus. Dieva svaidītu vīru vārdi satur Garu un dzīvību.

Gara “uzsūkšanas” grāmatas, ko sarakstījuši svaidīti Dieva vīri, ir nenovērtējams līdzeklis, kā ar tiem sadarboties. Laiks, ko tu pavadi grāmatas lasīšanā, tiek pavadīts kopā ar grāmatas autoru. Kāda varena privilēģija ir pavadīt ik dienas trīs stundas ar lielu personu, darot to savas mājas nošķirtībā!
Kad tu tagad lasi šo grāmatu, tu pavadi laiku ar mani un es sadarbojos ar tevi. Kad es rakstu šo grāmatu, es jūtu, ka es tagad sarunājos ar kādiem cilvēkiem. Es kalpoju pie viņiem tieši tikpat daudz, cik daudz tie nodalīs laiku savā dzīvē, lai mani uzņemtu. Līdzīgi kā Elīsa klausījās un satvēra Elijas vārdus un mācekļi klausījās un satvēra Jēzus Vārdus, tu klausies un satver manus vārdus, kad lasi šo grāmatu! Mācekļi klausījās un satvēra Jēzus Vārdus, tāpēc viņi tika svaidīti.

Tu vari atrasties kopā ar Jēzu šodien, lasot Viņa Vārdus Bībelē. Es pastāvīgi esmu pārsteigts par lielo kalpotāju pulku, kas nelasa Bībeli. Viņi tikai pielieto Bībeli kā savas sludināšanas palīglīdzekli. Dieva Vārdi nāk pirmkārt jau tavam labumam.

Tu nekļūsi kalpotājs, ja tev nav tava paša personīgās sadraudzības laiks ar Kungu. Es šeit nedomāju pēdējā minūtē pārbaudīt kādas Rakstu vietas, pirms tu izej sludināt. Ātra Rakstu pārbaude būtiski atšķiras no sadraudzības ar šī rakstītā Vārda autoru. Esi sadraudzībā ar Jēzu katru dienu. Dievs vēlas ar tevi nonākt domu un jūtu apmaiņā. Viņš vēlas būt sadraudzībā ar tevi. Dieva vēlēšanās kopš Ādama laikiem ir bijusi sadraudzība ar cilvēku.

Kad Mozus nonāca lejā no kalna pēc sadraudzības brīža ar Kungu, uz viņa bija Kunga godība. Kunga godība būs arī uz tevis, kad tu būsi sadraudzībā ar Dievu.

Kad es garīgi uzmodos šajā pasaulē, es atradu sevi esam Ganā, Rietumāfrikā. Es sapratu, ka atrodos ļoti tālu no lielajiem Dieva vīriem Amerikā. Es izmisīgi vēlējos sadraudzēties ar tiem, bet tas man nebija iespējams. Man pat nebija vīzas uz Ameriku, ne arī naudas, lai nopirktu lidmašīnas biļeti. Un pat ja es arī būtu bijis spējīgs tur nokļūt, daudzi mani uzskatītu par traku melnādaino, kas cenšas nonākt pārāk tuvu! Viņi būtu paaicinājuši savu drošības dienestu, lai sargātos no manis. Tāpēc Dievs man parādīja ceļu, kā es varu nonākt sadraudzībā ar kādiem no vissvaidītākajiem cilvēkiem no šīs paaudzes caur viņu grāmatām un kasetēm!
Esmu ieguvis draudzību ar daudziem cilvēkiem caur viņu grāmatām. Es iepazinu viņu domas caur viņu grāmatām. Tādā pašā veidā esmu sadraudzējies ar Kungu Jēzu, lasot Bībeli un studējot Viņa Vārdus un rīcību.

Viena no manām visiemīļotākajām Bībeles daļām ir evaņģēliji. Evaņģēlijos (Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa) es varu dzirdēt, ko Jēzus teica, un es varu dzirdēt Viņu personīgi runājam ar mani.
Svaidījums liek cilvēkiem tevi ievērot.

...viņi brīnījās; viņi arī uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu.
Apustuļu d.4:13

Divi saņēmēju tipi

Ir divi cilvēku tipi, kas var saņemt svaidījumu – tādi, kas ir fiziski tuvu, un tādi, kas ir fiziski tālu prom. Redziet, kādiem ļaudīm ir iespēja atrasties fiziski tuvu svaidītam traukam. Apustuļi Pēteris, Jēkabs un Jānis bija fiziski tuvu Kungam. Viņi Tam pieskārās, viņi To turēja aiz rokas, un viņi pat ēda ar To pusdienas. Tādas ir viņu liecības.

Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas...
1.Jāņa 1:1

Diemžēl apustulim Pāvilam nebija izdevības fiziski būt kopā ar Kristu, kā tas bija dots citiem apustuļiem. Pāvils bija gluži kā es, viņam bija jābūt atkarīgam no grāmatām! Viņam patika Viņa grāmatas. Tāpēc viņš sūtīja brāli atvest Viņa grāmatas un pergamentus (bukletus). Viņam bija tās jāstudē un caur rakstīto Vārdu jāsadraudzējas ar Kungu un citiem lielajiem Dieva vīriem kā Jesaju.

Mēteli, ko esmu atstājis Troadā pie Karpa, atved šurp, arī grāmatas, pirmām kārtām pergamentus.
2.Timotejam 4:13

Ja Pāvils būtu dzīvojis mūsu paaudzē, viņš būtu pielietojis tehnoloģijas iespējas, kas ir pieejamas mums, lai saņemtu vairāk no Vārda un svaidījuma. Pāvils noteikti būtu klausījies kasetes un skatījies video. Grāmatas satur uzrakstīto Vārdu, bet kasetes satur izrunāto Vārdu. Tu vari satvert svaidījumu arī no izrunātā Vārda.

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Dāgs Hervards-Mills
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 59
Gads: 2017
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās